Polityka prywatności - Kupodkurzacz.pl

biuro@kupodkurzacz.pl

+48 734 097 201

Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1

Informacje wstępne

Prywatność Użytkowników i bezpieczeństwo ich danych jest jednym z naszych priorytetów. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby stosowane przez nas środki ochrony były skuteczne i dawały gwarancję poufności, integralności i dostępności przetwarzanych informacji. Zależy nam także na transparentności realizowanych procesów – jako Podmiot danych masz prawo wiedzieć, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy informacje na Twój temat.

Z tego dokumentu dowiesz się, jakie operacje przetwarzania danych osobowych mogą być realizowane w ramach naszej działalności oraz jaki jest ich przebieg.

§ 2

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest„Firma handlowo-usługowa „DOMAR” ” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7352152095, REGON: 492914055 adres: ul. Długa 70, 34-400 Nowy Targ Kontakt : dane kontaktowe to : biuro@kupodkurzacz.pl numer tel: 734097201

§ 3

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, np. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. W przypadków osób prawnych to także dane członków zarządu reprezentujących dany podmiot, dane pełnomocników, dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi. Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych i innych informacji, jakie pozyskujemy, niezależnie od tego czy są one przekazywane za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji, mediów społecznościowych, przez telefon, SMS, e-mail, w listach i innej korespondencji, osobiście lub z innych źródeł. Zobowiązujemy się do ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa, adekwatne do zidentyfikowanych zagrożeń.

Jesteśmy zobowiązani do korzystania z danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami szczególnymi. Jednocześnie gwarantujemy, że dane są przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały nam przekazane, zaś jeśli podstawą ich przetwarzania jest dobrowolna zgoda, w każdym momencie możliwe jest jej odwołanie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 4

Jakie informacje gromadzimy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy?

Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Usług jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji określonych Usług.

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – są to informacje, które podajesz nam w ramach korzystania z Usług. Założenie Konta wymaga podania (a) adresu e–mail Użytkownika, (b) hasła oraz (c) kraju zamieszkania. Potrzebujemy tych informacji, aby umożliwić Ci korzystanie z Konta. Hasło do Konta jest zaszyfrowane i ma charakter poufny, w związku z tym nie powinieneś nikomu go udostępniać.

Twoje dane osobowe przetwarzamy także gdy się z nami kontaktujesz. Dotyczy to danych niezbędnych do prowadzenia z Tobą komunikacji, w tym do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub wątpliwości. W tym celu wykorzystujemy dane wskazane przez Ciebie na Koncie. Zakres przetwarzanych danych ogranicza się wyłącznie do informacji wymaganych do udzielenia wsparcia.

W ramach działalności sklepu internetowego oferujemy Ci możliwość zamówienia produktów. W związku z tym możemy przetwarzać Twoje dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, jego wysyłki, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, a także obsługi konta w systemie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, np. do przedawnienia roszczeń na mocy Kodeksu Cywilnego lub, w przypadku wystawienia faktury VAT, przez okres wynikający z przepisów dotyczących dokumentacji podatkowej.

W celu realizacji zamówienia, a konkretnie wysyłki zamówionych produktów, Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym dostawę (jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy).

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Przepisy te mogą dotyczyć w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy oraz obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 5

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Wszelkie pozyskane przez nas dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach lub serwerach podmiotów z nami współpracujących. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmioty współpracujące z nami, również są zobowiązane do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. Miej jednak na uwadze, że specyfika świadczonych przez nas Usług sprawia, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych, nawet gdy już nie korzystasz z naszych Usług. Takie zobowiązania wynikają dodatkowo z przepisów podatkowych czy rachunkowych. W przeważającym stopniu, nawet gdy usuniesz Konto, będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres wskazany w przywołanych przepisach. Jeżeli nie masz Konta, ale kontaktowałeś się z nami, będziemy przechowywać te informacje tak długo jak jest to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością zrealizowanych operacji.

Zapewniamy, że gdy faktycznie nie będziemy potrzebować Twoich danych osobowych w celu świadczenia Usług lub dla innych przyczyn (w szczególności prawnych), dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane.

§ 6

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe w celu umożliwienia korzystania z naszych Usług, co możemy określić jako niezbędność realizacji umów o świadczenie Usług. Przetwarzamy dane, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych. Ponadto, dane mogą być przetwarzane w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo świadczenia usług, a także ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Ciebie dobrowolnie zgoda, którą w każdej chwili możesz wycofać, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

§ 7

Czy udostępniamy dane osobowe innym podmiotom?

Dostęp do danych ma niewątpliwie Administrator, który nimi zarządza, czyli podmiot świadczący Usługi, z których korzystasz. Miej świadomość, że nieustannie pracujemy nad zwiększeniem katalogu naszych Usług. Tym samym lista podmiotów, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe, ulega zwiększeniu. Każdorazowo jesteś jednak pytany czy wyrażasz na to zgodę. Twoje dane osobowe są więc przekazywane dopiero w momencie, kiedy chcesz skorzystać z danej usługi. Zapewniamy Cię, że przekazujemy informacje wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby możliwe było świadczenie konkretnej Usługi. Z uwagi na udostępnienie danych osobowych podmiotom realizującym poszczególne Usługi , stają się one niezależnymi Administratorami danych.

Odbiorcą danych mogą być podmioty, z którymi współpracujemy w ramach wsparcia naszej działalności, w szczególności podmioty realizujące zlecone transakcje, a także organy uprawnione do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa. Korzystamy również z usług podmiotów dostarczających nam narzędzi usprawniających naszą pracę, w szczególności do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi bądź narzędzi do marketingu czy sprawniejszego zarządzania komunikacją elektroniczną.

§ 8

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz przeniesienia danych do innego podmiotu. Możesz skorzystać ze swoich praw kontaktując się z nami bezpośrednio poprzez pocztę tradycyjną na adres adres: ul. Długa 70, 34-400 Nowy Targ lub poprzez adres e-mail: biuro@kupodkurzacz.pl

§ 9

Zmiany Polityki prywatności i inne informacje

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian do Polityki prywatności niezależnie od zmian w Regulaminie. Każdorazowo, możesz znaleźć aktualną wersję niniejszego dokumentu na naszej stronie internetowej.